STN EN ISO 9001:2016

23.1.2018 naša spoločnosť úspešne obhájila počas recertifikačného auditu funkčnosť systému manažérstva kvality. Počas auditu, ktorý vykonala celosvetovo uznávaná certifikačná organizácia TUV SUD Slovakia, sme preukázali plnenie všetkých požiadaviek novej aktualizovanej normy STN EN ISO 9001:2016. V záverenčnom zhodnotení auditu obaja audítori konštatovali, že systém riadenia, výroby, poskytovania služieb a všetkých podporných činností a procesov je…

Dodávka EAPM2

Koncom kalendárneho roka 2017 sme odovzdali do užívania nášmu klientovi – Žilinská teplárenská, a.s. monitorovaciu zostavu EAPM2. Zostava EAPM2  sa používa ako prenosné zariadenie pre kontinuálny monitoring prachu frakcie PM10 a PM2,5. Toto zariadenie okrem daných frakcií prachu súčasne zaznamenáva aj meteorologické veličiny (rýchlosť a smer vetra, atmosférická teplota, relatívna vlhkosť, atmosférický tlak) z odberového miesta počas monitoringu. Všetky…

SNAS 2018

Spoločnosť ENVItech s.r.o. obhájila certifikáciu SNAS – pre laboratórium merania kvality ovzdušia a je spôsobilá vykonávať skúšky podľa požiadaviek normy ISO/IEC/ 17025: 2005.

Vianočný večierok 2017

Pri príležitosti vianočných sviatkov a končiaceho sa roku 2017 sme si v ENVItechu urobili malé vianočné posedenie. Nechýbalo dobré jedlo a skvelá zábava, kde boli zamestnanci potrápení kvízom zo znalosti našej spoločnosti. Najlepšie v kvíze dopadol náš najnovší zamestnanec, Štefan Hrabovský. Gratulujeme! Vám všetkým prajeme šťastné a veselé a tešíme sa na Vás a našu…

ATMOSYS planning

6.12.2017 sa Ing. Ochodnický zúčastnil na pracovnom seminári v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave o novom rozptylovom modeli ATMOSYS planning – nástroja na hodnotenie dopadu zmien dopravnej infraštruktúry a bodových zdrojov na kvalitu ovzdušia.
Model ATMOSYS planning bol prezentovaný pracovníkmi belgickej výskumno-vývojovej spoločnosti VITO a SHMÚ.

Konferencia Ochrana Ovzdušia 2017

27Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili tradičnej medzinárodnej konferencie „Ochrana Ovzdušia 2017“, ktorá sa každoročne koná na Štrbskom plese.  Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, štátnej správy, samosprávy ako aj z výskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v…