Aktuality

tomenu
Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

Softvér našej vlastnej produkcie plní nasledujúce funkcie :

-       snímanie a prenos dát z meracích zariadení, snímačov a analyzátorov do
        vyhodnocovacieho PC
-       spracovanie získaných dát na prezentačný formát a ich archivácia do databázových
        systémov
-       spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený systém
        (modem - pevná linka, modem – GPRS, internet, intranet,...)
-       prezentácia nameraných dát na spracovateľskom (meracom) PC, na nadradenom
        (centrálnom) PC alebo na internete
-       monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a vyhodnotenie
-       riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom režime (automatická kalibrácia)
-       výpočty sekundárnych údajov z primárnych nameraných dát
-       tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych požiadaviek
tomenu