Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc PM2,5 a PM10 , meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok.

Akreditované meranie:

  • znečisťujúce látky: oxid uhoľnatý (CO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), častice PM2,5 a PM10
  • meteorologické veličiny: rýchlosť a smer vetra, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak

Doplnkové meranie:

  • ozón, benzén, toluén, xylén, ortuť, analýza ťažkých kovov v PM2,5 a PM10
  • bilancia žiarenia, úhrn zrážok
  • meranie ekvivalentu dávkového príkonu gama žiarenia v ovzduší

Merania vykonávame mobilnou meracou stanicou (indikatívne merania, časovo obmedzené prieskumné merania) alebo stacionárnou meracou stanicou (stále merania).

Galéria