Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc PM2,5 a PM10 , meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok.

Akreditované meranie:

  • znečisťujúce látky: oxid uhoľnatý (CO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), častice PM2,5 a PM10
  • meteorologické veličiny: rýchlosť a smer vetra, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak

Doplnkové meranie:

  • ozón, benzén, toluén, xylén, ortuť, analýza ťažkých kovov v PM2,5 a PM10
  • bilancia žiarenia, úhrn zrážok
  • meranie ekvivalentu dávkového príkonu gama žiarenia v ovzduší

Ako neakreditované meranie ponúkame monitorovanie koncentrácie prízemného ozónu O3, množstva zrážok a bilancie žiarenia, meranie koncentrácie znečisťujúcich látok a meteorologických parametrov nad rámec rozsahu akreditácie SNAS.

Merania vykonávame mobilnou meracou stanicou (indikatívne merania, časovo obmedzené prieskumné merania) alebo stacionárnou meracou stanicou (stále merania).

„Záruka kvality merania ovzdušia“

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.

Ponúkamé služby v oblasti merania kvality ovzdušia: