Realizačný projekt imisného alebo emisného monitorovacieho systému 

Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany ovzdušia.

Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie stavby automatizovaného monitorovacieho systému (AMS).

 

  • imisieautomatizované monitorovacie systémy kvality ovzdušia
  • emisie  – emisné automatizované monitorovacie systémy

Projekt zahŕňa:

  • Riešenie meracieho kontajnera a jeho vybavenie,
  • Návrh meracích metód, analyzátorov, zariadení a snímačov,
  • Riadiaci systém, zber, spracovanie a archiváciu údajov, diaľkový prenos údajov resp.poskytovanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a orgánom ochrany ovzdušia/verejnosti,
  • Zabezpečenie servisu po uvedení monitorovacieho systému do prevádzky.