Realizačný projekt imisného alebo emisného monitorovacieho systému špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie stavby automatizovaného monitorovacieho systému (AMS).

 

Projekt zahŕňa:

– Riešenie meracieho kontajnera a jeho vybavenie,
– Návrh meracích metód, analyzátorov, zariadení a snímačov,
– Riadiaci systém, zber, spracovanie a archiváciu údajov, diaľkový prenos údajov resp.
   poskytovanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a orgánom ochrany
   ovzdušia/verejnosti,
– Zabezpečenie servisu po uvedení monitorovacieho systému do prevádzky.
 
 

 

 
 
Monitorovacie systémy IMISNÉ
Monitorovacie systémy EMISNÉ
Referencie monitorovacie systémy

Projekt varovného systému pre podniky  špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

 

Projekt zahŕňa:

– Analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
– Modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia,
– Určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
– Návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci
   systém s prenosom údajov, elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany).
 
 
 
Varovné a detekčné systémy
Lokálne varovné systémy
Referencie varovné a detekčné systémy