Senzorický prachomer enviDUST

enviDUST

Monitor prachu určený pre kontinuálny monitoring kvality ovzdušia. Meria hmotnostnej koncentrácie aerosólových častíc frakcií PM10, PM2,5 a PM1 a početnej koncentráciu aerosólových častíc – všetko v reálnom čase a súčasne. Optická metóda na princípe rozptylu svetla. Jedná sa o takmer bezúdržbové zariadení a možnosti montáže zariadenia – upevnenie napr. Na stenu či stožiar, podľa požiadaviek.

Možnosť vytvárania lokálnych sietí merania prachových častíc
Modularita zaridenia
Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s profesionálnymi analyzátormi
Nízke prevádzkové náklady 
Bezúdržbové zariadenie
Možnosť využitia rôznych prenosov dát podľa vhodnosti aplikácie (GPRS, LoRa, SigFox, …)
Alternatívna možnosť montáže zariadenia

Automatická seznorická imisná monitorovacia stanica

enviSENS

Táto modulárna stanica je určená pre meranie s možnosťou výberu rozličných senzorických jednotiek od rôznych výrobcov. Je možné vytvárať lokálne merací siete a on-line zasielanie nameraných dát pomocou technológie LORA na nadradenú riadiacu jednotku. Senzorické jednotky umiestnené štandardne v jednotke ENVI-SENS: NO2, CO, SO2, O3 / NO2, prach, VOC, PAU

Možnosť vytvárania lokálnych meracích sietí
Modulárna jednotka s možnosťou výberu rôznych senzorických jednotiek 
Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s referenčnými alebo ekvivalentnými metódami
Veľmi nízke prevádzkové náklady 
Kompaktná jednotka s variabilnou možnosťou inštalácie
Online zasielanie nameraných dát pomocou technológie LoRa na nadriadenú riadiacu jednotku
senzory

Hybridný monitorovací systém

Hybridný systém Vám ponúka komplexné riešenie pozostávajúce:

• zo siete senzorických meračov
• z referenčnej meracej stanice
• z programového vybavenia, ktoré dáta spracováva a poskytuje informácie, ako štátnej správe,tak verejnosti, prostredníctvom mobilných prostriedkov.

Schéma hybridného systému

Tento hybridný systém môže sledovať celú škálu parametrov, ktoré znečisťujú ovzdušie, ale hlavným sledovaným parametrom sú prachové častice veľkosti PM1,0, PM2,5, PM10.

Výhody hybridného systému:
 
• Nízko nákladové riešenia oproti sietiam tvorených iba referenčnými stanicami 
• Komplexné zabezpečenie prevádzky 
• Kvalitné a presné dáta
Hybridný systém zaručuje kvalitu poskytovaných dát najmä týmito funkciami:
1. Počiatočné nastavenie systému na základe súmerania s referenčnou stanicou a stanovenie individuálnych korekčných faktorov pre každé senzorické meradlo. 
2. Počiatočná kontrola trendovosti u všetkých senzorických prachomerov. 
3. Korekcia hodnôt zo senzorických prachomerov na základe dát z referenčnej stanice v priebehu merania. 
4. Prevádzkové stanovenie individuálnych korekčných faktorov pre každé senzorické meradlo. 
5. Prevádzkové kontrola trendovosti u všetkých senzorických prachomerov.
6. Včasná výmena senzorov v prípade podozrenia na nesprávnu funkciu.

Meranie imisií pomocou dronov

Monitoring pomocou drona poskytuje progresívne možnosti pre monitoring kvality vonkajšieho ovzdušia (AQM).

dron

DR 1000

„Letecké laboratórium“