Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 10. február 2022 a vzťahuje sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://www.envitech.sk. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce: (kliknutím rozbalíte)

2. Zdieľanie s inými stranami

Tieto údaje zdieľame alebo zverejňujeme iba spracovateľom na nasledujúce účely:

3. Cookies

Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie

4. Postupy zverejňovania

Osobné údaje zverejňujeme, ak nás zákon alebo súdny príkaz vyžaduje v reakcii na orgán činný v trestnom konaní v rozsahu povolenom inými ustanoveniami zákona, poskytnúť informácie alebo na účely vyšetrovania záležitosti súvisiacej s verejnou bezpečnosťou.

Ak sa naša webová stránka alebo organizácia prevezme, predá alebo sa podieľa na fúzii alebo akvizícii, vaše údaje môžu byť zverejnené našim poradcom a prípadným kupujúcim a budú odovzdané novým vlastníkom.

Zahrnutie úplných adries IP je zablokované.

5. Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

6. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

7. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.

8. Prístup k vašim údajom a ich úprava

Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.

9. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.

10. Kontaktné údaje

ENVItech s.r.o.
Janka Kráľa 16
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Slovensko
Webová stránka: https://www.envitech.sk
E -mail: envitech@envitech.sk
Telefónne číslo: +421 32 656 35 11

Príloha

Analytické cookies používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú naše stránky. Využívame systém Google Analytics s prepojením na Search Console. Prostredníctvom týchto nástrojov sledujeme aktivity návštevníkov našich webových stránok, ich základné demografické údaje bez ukladania osobných údajov. Údaje, ktor é zbierame sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

 

 

 1. Predmet smernice

 

Všeobecné nariadenia na ochranu osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation) je doposiaľ najviac uceleným súborom pravidiel na ochranu dát na svete.

 

GDPR sa dotkne každého, kto zhromažďuje alebo spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcii mimo územia EÚ, ktoré pôsobia na európskom trhu. Nariadenia mieri na firmy, inštitúcie i jednotlivcov, ktorí pracujú s osobnými údajmi – zamestnancov, zákazníkov, klientov či dodávateľov, a to medzi rôznymi segmentami a odvetviami. Cieľom GDPR je chrániť digitálne práva občanov EU.

 

 

 1. Definícia osobníc

 

Osobné údaje sú v existujúcej smernici z roku 1995 i v GDPR definované ako všetky informácie vzťahujúce sa k identifikovanej či identifikovateľnej osobe.

 

Medzi všeobecné osobné údaje radíme meno, pohlavie, vek a dátum narodenia, osobný stav, ale tiež IP adresu a fotografický záznam. Vzhľadom k tomu, že sa GDPR vzťahuje i na podnikajúce fyzické osoby, radíme medzi osobné údaje i tzv. organizačné údaje, ktorými sú napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo či rôzne identifikačné údaje vydané štátom. S týmito údajmi sa pracuje v rámci spoločnosti ENVItech s.r.o.

 

Všeobecné nariadenie venuje špeciálnu pozornosť spracovaniu zvláštnych kategórií,  osobných údajov, ktorými sú údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom vyznaní, členstve v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a trestných deliktoch či právoplatnom odsúdení. Do kategórie citlivých údajov nariadenia po novom sa zahŕňajú genetické, biometrické údaje a osobné údaje detí. Spracovanie citlivých osobných údajov podlieha o mnoho prísnejšiemu režimu, než je to u všeobecných údajov. S citlivými dátami sa v rámci spoločnosti ENVItech s.r.o. nepracuje a tieto údaje nesmú byť akýmkoľvek spôsobom zisťované a ukladané.

Naopak z pôsobnosti GDPR sú vylúčené anonymizované údaje, údaje zosnulých osôb a údaje získané v rámci činnosti čisto osobnej povahy, ktoré nemajú obchodný či inštitucionálny charakter. Týka sa to teda údajov, ktoré spracovávame pre osobnú potrebu a s nikým ich nebudeme zdieľať.

 

 1. Rozsah smernice

S účinnosťou od 25.5.2018 sú povinní všetci zamestnanci spoločnosti postupovať pri práci s osobnými údajmi podľa pravidiel GDPR.

 

 1. Kontrolná činnosť

Kontrola dodržiavania pravidiel GDPR bude realizovaná v rámci ISO 9001. ZVI bude realizovať pravidelné školenia všetkých zamestnancov a realizovať audity na kontrolu s prácou s osobnými údajmi.

 

 1. Školenie a kontrola

Zamestnanci spoločnosti budú pravidelne školení a informovaní o systéme tykajúceho sa GDPR. Pred platnosťou tohto rozhodnutia bolo uskutočnené komplexné školenie všetkých zamestnancov. Ďalšie školenie bude prebiehať vždy v intervale maximálne 1 rok.

Kontrola funkčnosti systému bude realizovaná v rámci interných auditov ISO 9001.

 

 1. Predmet úpravy GDPR

Ochrana osobných údajov sa týka všetkých dokumentov, ktoré obsahujú akýkoľvek osobný údaj podľa GDPR (telefónne čísla, emailové adresy zákazníkov, …). Jedná sa o listinné i elektronické dokumenty.

Všetci zamestnanci musia dbať na to, aby nedochádzalo k úniku informácií. Zamestnanci musia dbať na to, aby sa nikto nemohol dostať do elektronického systému. Svoje prístupové údaje nesmú poskytovať tretej strane a v prípade ukončenia práce je nutné odhlásiť sa v systéme. V prípade prezradenia prístupových dát do systému neoprávnenej osobe musia byť  prístupové heslá okamžite zmenené. Ďalej je doporučené všetkým zamestnancom robiť pravidelnú zmenu hesiel, aby bolo zvýšenie zabezpečenia systému.

 

U listinných dokumentov nesmie dochádzať k voľnému uloženiu dokumentov bez dohľadu kompetentného zamestnanca. Celý priestor spoločnosti ENVItech s.r.o. je uzamknutý, aby nedošlo k voľnému pohybu cudzích osôb. V prípade návštevy v spoločnosti je nutné, aby bola osoba vždy v sprievode kompetentného zamestnanca, nemohlo dôjsť k úniku osobných údajov. Všetci zamestnanci musia dbať na to, aby nedošlo k úniku informácií treťou osobou.

Vzťahy s externými dodávateľmi služieb (mzdové, knihy jázd, personálne,…) sú upravené tak, aby boli v súlade s GDPR.

Pri práci s osobnými údajmi pre potreby marketingu (news, e-mailové informatívne kampane,…) je v súlade s GDPR vyžadovaný záujem zákazníkov a umožnený jednoduchým odhlásením z odberu noviniek.

 

 1. Platnosť smernice

Rozhodnutie nadobúda platnosť dňom 25.5.2018