Senzorická jednotka enviMET na meranie meteorologických veličín

Sledovanie meteorologických veličín je neoddeliteľnou súčasťou lokálneho monitoringu stavu kvality ovzdušia, pretože v rámci dotknutého územia o veľkosti rádu niekoľkých hektárov či kilometrov štvorcových sa môžu namerané hodnoty pomerne značne líšiť. Preto je zásadné pre správnu interpretáciu nameraných dát nespoliehať iba na dáta dostupné z referenčných monitorovacích staníc SHMÚ, ktoré sú často desiatky kilometrov vzdialené, ale senzorické meteorologické jednotky vhodne zakomponovať do siete meracej koncentrácie aerosólových častíc či bežných plynných polutantov. Meteorologická senzorická stanica enviMET je vhodným doplnením senzorickej meracej siete vybudovanej primárne z jednotiek enviDUST a enviSENS.

Hlavné prednosti

Jednotka enviMET je zariadenie slúžiace konline monitorovania meteorologických veličín vurčenej lokalite. Na tento účel je využívaný senzor od firmy RIKA.

Rýchlosť vetra – ultrasonický princíp merania, rozsah 0 – 40 m/s, rozlíšenie 0.01m/s, odchýlka ±2%

Smer vetra – ultrasonický princíp merania, rozsah 0-360°, rozlíšenie 1°, odchýlka ±3°

Atmosférická teplota – rozsah -40 až +100 °C, rozlíšenie 0,1 °C, odchýlka ±0,5 °C

Atmosférická vlhkosť – rozsah 0 – 100% RH, rozlíšenie 0,1% RH, odchýlka ±3%

Atmosférický tlak – princíp merania MEMS, rozsah 10 – 1100 hPa, rozlíšenie 0,1hPa, odchýlka ±1,5hPa

Možnosť online zasielania dát a dátových analýz prostredníctvom webovej aplikácie SmartENVI

Ukážka z výstupu merania senzorickou jednotkou enviMET

Ukážka grafu nameraných hodnôt pre teplotu, vlhkosť, tlak a rýchlosť vetra na stanici enviMET (3-dňový rad, hodinové intervaly) pomocou webovej aplikácie SmartENVI

Veterná ružica – graf smeru vetra. Porovnanie na 2 staniciach (mesačné dáta).

Senzorická jednotka enviMET zohráva kľúčovú úlohu pre správnu interpretáciu dát koncentráciou PMx nameraných pomocou senzorických jednotiek enviDUST (enviSENS). Na príklade nižšie je viditeľný vplyv teploty a rýchlosti vetra na koncentrácie PM10 (7denné dáta).

 

 

Ďalšie produkty

enviDUST