Týmto potvrdzujeme, že ENVItech s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou  EN ISO 14001: 2015 pre činnosti: výroba, inštalácia a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia

 

STN EN ISO 9001:2016

Týmto potvrdzujeme, že ENVItech s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou STN EN ISO 9001:2016 pre činnosti: výroba, inštalácia a servis systémov pre monitorovanie životného prostredia

LMKO

Týmto potvrdzujeme, že ENVItech s.r.o  Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia je spôsobilé vykonávať monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, odber vzoriek tuhých častíc PM2,5 a PM10 meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005

NBÚ – priemyselná bezpečnosť