Detekční systémy ikona

    Detekčné systémy pre priemyselné prevádzky

 

Požiadavky chemického priemyslu na monitorovanie úniku nebezpečných plynov a odpadov zabezpečujeme dodávkami expertných systémov, komplexne riešiacich požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu pracovníkov vrátane vypracovania analýz chemických rizík a realizácie varovných informačných systémov v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.).

Naše havaríjne systémy odhalujú vznik neštandardnej situácie výrobného zariadenia ešte pred vznikom skutočnej havárie a tým zaisťujú tzv. havaríjnu prevenciu.

Produkty detekčné systémy plynov

Možnost inštalácie senzorov pre až 30 rôznych toxických a explosívnych plynov

Široká škála senzorov pre 30 rôznych toxických a explosívnych plynov

Viackanálová nástenná ústredňa k monitorovaniu toxických plynov

Univerzálny detektor plynov

Stacionárny detektor

Detektor s infračerveným snímačom CO2 s displejom

Rozsah 0 – 2% v/v alebo 0 – 5% v/v

0-1000 ppm Ammonia

elektrochemické čidlo na čpavok 1000 ppm vrátane prepojovacej krabice

0-50 ppm Sulphur Dioxide

elektrochemické čidlo na SO2 50 ppm vrátane prepojovacej krabice

0-15 ppm Chlorine

elektrochemické čidlo na CL2 15 ppm vrátaneprepojovacej krabice

0-1000 ppm Ammonia

elektrochemické čidlo bez krabice so závitom M20

0-50 ppm Sulphur Dioxide

elektrochemické čidlo bez krabice so závitom M20

0-15 ppm Chlorine

elektrochemické čidlo bez krabice so závitom M20

Prenosné zariadenia na detekciu plynov

Najmenší detektor pre meranie až 5 rôznych plynov

Detektor pre súčasné meranie až 6 druhov plynov

Detektor pre kontinuálne sledovanie koncentrácií až 5 plynov

Software pre detekciu plynov

Služby poskytované v oblasti varovných a detekčných monitorovacích systémov

  • dodávky ucelených systémov pre podniky v oblasti varovných systémov
  • dodávky snímačov technologických únikov plynov, ich detekcia, lokalizácia, varovanie, prognóza, výstraha, matematické modelovanie prognózy šírenia sa plynov v ovzduší
  • dodávky malých technologických varovných systémov pre podniky
  • dodávky elektronických sirén pre varovanie obyvateľstva pred ohrozením v zmysle zákona o CO
  • vypracovanie projektov s meraní intenzity hluku pre inštaláciu elektronických sirén

Projekt autonomného systému varovania a vyrozumenia

Poskytujeme špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.).
Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Projekt zahŕňa :
  • analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
  • modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia
  • určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
  • návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov,  elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany)

Ďalšie produkty

Certifikáty

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO), ktoré je súčasťou našej spoločnosti, je držiteľom akreditácie SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Spoločnosť ENVItech má certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa STN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálneho manažérstva (SEM) podľa EN ISO 14001:2015. ENVItech je taktiež certifikovaným subjektom NBÚ pre priemyselnú bezpečnosť.