Rozptylové štúdie Matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší – výpočet očakávaného znečistenia ovzdušia pomocou rozptylového modelu WinMODIM. Výpočet môže zahŕňať emisie zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (bodové, plošné, objemové zdroje) a z líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia (automobilová doprava). Výstupom výpočtu sú mapy izočiar koncentrácií znečisťujúcich látok a hodnoty koncentrácií v uzlových bodoch uvažovanej oblasti resp. zvolených referenčných bodoch. WinMODIM je produktom ENVItech, s.r.o vytvorený v spolupráci s SHMÚ a GfÚ SAV. Vzhľadom na jeho kvality a spoľahlivosť je odporúčaný Ministerstvom životného prostredia SR pre modelovanie znečistenia ovzdušia.

  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – stacionárne zdroje
  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – líniové zdroje
  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – stacionárne a líniové zdroje