ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia od analýzy problému a vypracovania projektu, po  dodávku monitorovacieho systému na kľúč, zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích systémov.

Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia v oblasti systémov na monitorovanie kvality ovzdušia (imisie), automatizovaných systémov na monitorovanie emisií, varovných systémov na monitorovanie úniku nebezpečných látok s nasledujúcim vyrozumením obyvateľstva, protipovodňové varovné systémy, meteorologické stanice.

Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia (LMKO) ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc PM10, meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok.

Skúšobné laboratórium – monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou ako skúšobné laboratórium na monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, vzorkovanie tuhých častíc PM10, meranie meteorologických parametrov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok. Akreditované meranie úrovne znečistenia ovzdušia  – meranie koncentrácie znečisťujúcich látok a meteorologických parametrov, vzorkovanie tuhých častíc uvedených v rozsahu akreditácie SNAS.

Akreditované monitorovanie znečisťujúcich látok: CO, NO2NOxSO2PM10  a meteorologických parametrov rýchlosť a smer vetra, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak.

Akreditované kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok a meteorologických veličín zabezpečuje skúšobné laboratórium LMKO mobilným laboratóriom – meracou stanicou vybavenou analyzátormi jednotlivých znečisťujúcich látok v ovzduší,  teleskopickým meteorologickým stožiarom so snímačmi meteorologických parametrov, riadiacim a vyhodnocovacím systémom s GPRS modemom na diaľkový prenos nameraných údajov.

Akreditované vzorkovanie tuhých častíc PM10, odber vzoriek tuhých častíc na filter pre nasledujúcu analýzu ťažkých kovov v externom laboratóriu.

Ako neakreditované meranie ponúkame monitorovanie koncentrácie prízemného ozónu O3, množstva zrážok a bilancie žiarenia, meranie koncentrácie znečisťujúcich látok a meteorologických parametrov nad rámec rozsahu akreditácie SNAS.

Realizačný projekt imisného alebo emisného monitorovacieho systému  Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie stavby automatizovaného monitorovacieho systému. Projekt zahŕňa: Riešenie meracieho kontajnera a jeho vybavenie, návrh meracích prístrojov, zariadení a snímačov, riadiaci systém, zber, spracovanie a archiváciu údajov, diaľkový prenos údajov resp. poskytovanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a orgánom ochrany ovzdušia, zabezpečenie servisu po uvedení monitorovacieho systému do prevádzky.

  • imisie – automatizované monitorovacie systémy kvality ovzdušia
  • emisie  – emisné automatizované monitorovacie systémy

Projekt varovného systému pre podniky Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.). Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

Projekt zahŕňa: Analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia, modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia, určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu, návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov,  elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany)

Rozptylové štúdie Matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší – výpočet očakávaného znečistenia ovzdušia pomocou rozptylového modelu WinMODIM. Výpočet môže zahŕňať emisie zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (bodové, plošné, objemové zdroje) a z líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia (automobilová doprava). Výstupom výpočtu sú mapy izočiar koncentrácií znečisťujúcich látok a hodnoty koncentrácií v uzlových bodoch uvažovanej oblasti resp. zvolených referenčných bodoch. WinMODIM je produktom ENVItech, s.r.o vytvorený v spolupráci s SHMÚ a GfÚ SAV. Vzhľadom na jeho kvality a spoľahlivosť je odporúčaný Ministerstvom životného prostredia SR pre modelovanie znečistenia ovzdušia.

  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – stacionárne zdroje
  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – líniové zdroje
  • matematické modelovanie znečistenia ovzdušia – stacionárne a líniové zdroje

Internetová prezentácia nameraných údajov Legislatíva z oblasti ochrany ovzdušia ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa monitorovacieho systému poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia a verejnosti. ENVItech, s.r.o. poskytuje ako službu prezentáciu údajov z monitorovacieho systému vo forme web-prezentácie ako komplexné riešenie od získavania údajov z meracieho systému, konverzie údajov do vhodného formátu až po vytvorenie a spravovanie web-stránky so zobrazovaním požadovaných údajov.

Servisné práce  Na všetky nami dodávané monitorovacie systémy a produkty poskytujeme operatívny aj profylaktický záručný a pozáručný servis. Naše znalosti a skúsenosti, neustála odborná príprava pracovníkov a kvalitné technické vybavenie a zázemie nám umožňujú servis vykonávať na vysokej profesionálnej úrovni.

Konzultačné služby V oblasti monitorovacích systémov životného prostredia poskytujeme komplexné poradenské služby od legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa monitorovacích systémov, schvaľovacieho konania až po realizáciu, prevádzku a údržbu. Skúsenosti našich pracovníkov, teoretické a praktické a  znalosti, prehľad v legislatíve nám umožňujú poskytovať poradenské služby z rôznych oblastí monitoringu životného prostredia.

Vývojové práce V oblasti monitorovacích systémov životného prostredia vrátane programového vybavenia riadiacich systémov ponúkame vývojové práce podľa požiadaviek zákazníka – vývoj nových produktov ako aj úpravy existujúcich produktov. Napriek širokému portfóliu produktov spoločnosti ENVItech, s.r.o., z ktorých veľká časť pochádza z vlastného vývoja, nie je možné pokryť všetky špecifické požiadavky zákazníka štandardne dodávanými produktmi. V takomto prípade dokážeme upraviť existujúce produkty alebo vyvinúť nové produkty podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

  • vývojové práce a úpravy existujúcich zariadení a produktov
  • vývojové práce v oblasti programového vybavenia monitorovacích systémov (software)