Projekt varovného systému pre podniky  špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

 

Projekt zahŕňa:

  • Analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
  • Modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia,
  • Určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
  • Návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov, elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany).
Projekt varovného systému pre podniky Špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.). Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.