Senzorická jednotka enviDUST na meranie koncentrácií častíc PM1, PM2.5 a PM10

Prašnosť je pre väčšinu miest a obcí základným parametrom hodnotenia kvality ovzdušia. Produkt enviDUST je senzorická jednotka na meranie koncentrácií prachových častíc v ovzduší. enviDUST meria prašné častice PM1, PM 2,5 a PM10.

V senzorickej jednotke enviDUST je nainštalovaný kvalitný prachový senzor od firmy Plantower. Očakávaná životnosť prachového senzora je cca 24 mesiacov. Výmena senzora je jednoduchá a ekonomicky nenáročná.

Každá senzorická jednotka enviDUST je pred expedíciou kontrolovaná a nastavená pomocou súmerenia s referenčnou/ekvivalentnou meracou jednotkou. Jedine tak je možné dosiahnuť potrebnú výpovednú hodnotu nameraných dát.

Hlavné prednosti

  • Kvalitný prachový senzor poskytujúci výsledky blízke výsledkom z referenčných staníc
  • Nízke obstarávacie náklady v porovnaní s referenčnými alebo ekvivalentnými metódami
  • Kompaktná jednotka s variabilnou možnosťou inštalácie (napr. na zem, na stenu, na stožiar, apod.)
  • Možnosť vytvorenia lokálnych meracích sietí
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Ekonomická a ľahká repase zariadenia
  • Online zasielanie nameraných dát
  • Prívetivé užívateľské zobrazovacie rozhranie SmartENVI

 

Meracia sieť

Na inštaláciu meracej siete odporúčame kombinovať lacnejšie, iba prachomerné jednotky enviDUST a drahšie, viac parametrov meracej jednotky enviSENS. Nie na všetkých bodoch meracej siete je nutné merať NO2, pretože hodnoty sa napríklad v rámci jednej komunikácie prechádzajúcej mestom nijako zásadne nelíšia. Odporúčame vybudovať meraciu sieť primárne z jednotiek enviDUST a tú podľa potreby podporiť inštaláciou jednotiek enviSENS osadenou senzormi na meranie NO2 alebo CO. Jednotkami enviDUST a enviSENS je možné doplniť referenčné certifikované (alebo near-to-reference) zariadenia a kombináciou rôznych meracích technológií vybudovať tzv. hybridnú meraciu sieť.

Ukážka výstupu merania senzorickou jednotkou

Ukážka grafu nameraných koncentrácií PM10 a PM2,5 (7-dňový rad, hodinové intervaly) pomocou webovej aplikácie SmartENVI.

Porovnanie koncentrácií PM10 na profesionálnej meracej stanici (AIM Rožnov) a na nej zavesenej senzorickej jednotke enviDUST (14-dňový rad, hodinové intervaly).

Porovnanie koncentrácií PM10 na profesionálnej meracej stanici (AIM Rožnov) a na nej zavesenej senzorickej jednotke enviDUST (14-denná rada, hodinové intervaly).

Ďalšie produkty