Požiadavky chemického priemyslu na monitorovanie úniku nebezpečných plynov a odpadov zabezpečujeme dodávkami expertných systémov, komplexne riešiacich požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu pracovníkov vrátane vypracovania analýz chemických rizík a realizácie varovných informačných systémov v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.).
Služby poskytované v oblasti varovných a detekčných monitorovacích systémov
–          dodávky ucelených systémov pre podniky v oblasti varovných systémov
–          dodávky snímačov technologických únikov plynov, ich detekcia, lokalizácia,
           varovanie, prognóza, výstraha, matematické modelovanie prognózy šírenia sa
           plynov v ovzduší
–          dodávky malých technologických varovných systémov pre podniky
–          dodávky elektronických sirén pre varovanie obyvateľstva pred ohrozením v zmysle
           zákona o CO
–          vypracovanie projektov s meraní intenzity hluku pre inštaláciu elektronických sirén
Projekt autonomného systému varovania a vyrozumenia
Poskytujeme špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.). Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Projekt zahŕňa :
–          analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
–          modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia
–          určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
–          návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov,  elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany)
DSC04010-boost
243-boost

Detekčné systémy pre priemyselné prevádzky

Software pre detekciu plynu WINMODIM