Lokálny varovný systém – povodňový varovný a predpovedný systém

LVS (Lokálny Varovný Systém) slúži na varovanie obyvateľstva pred povodňou. Hlavne pred prívalovým dažďom (napr. pri búrkach). Pozostáva z niekoľkých samostatných meracích staníc a centrálnej stanice.
Podľa meranej veličiny sú:
 • Zrážkomerné meracie stanice
 • Vodomerné meracie stanice
Na Slovensku je tento systém spustený napr. v obci, ktorá je v horách, kde z troch svetových strán je obklopená kopcovitým terénom. Podobne umiestnených obcí je na Slovensku veľa, avšak problém je, že tento terén je trávnatý. V iných lokalitách vodu, ktorá steká po svahoch pri prívalových dažďoch zachytí les a pôda. Na trávnatom povrchu voda stečie do údolia, kde sa prudko zvýši hladina potoka, ktorý následne zaplaví dedinu. V okolí obce, na kopcoch sa strategicky umiestnia zrážkomerné stanice, ktoré merajú úhrn zrážok. Zväčša dve alebo tri zrážkomerné stanice (podľa terénu). Pred obec pri potok sa umiestni vodomerná stanica, ktorá meria výšku hladiny v potoku.
Každá stanica je autonómna, je napájaná z akumulátora a nie je potrebná elektrická prípojka 230V.  Akumulátor je dobíjaný zo solárneho článku. V stanici je použitý ERAN2. Zabezpečuje nasledovné funkcie:
 • zobrazenie aktuálnych hodnôt na displeji
 • pamätá si namerané dáta 1 rok
 • konfigurácia pomocou klávesnice
 • nastavenie troch limitov na zrážky a troch na výšku vodnej hladiny
 • komunikuje s WinCentral cez GSM sieť (ak nie je v lokalite GSM signál, komunikácia je zabezpečená cez rádiostanice)
 • posiela varovné SMS pri prekročení limitov na telefónne čísla.
Vodomerná stanica meria výšku hladiny v potoku pred dedinou. Interval merania je 5 minút, čiže raz za 5 minút sa meria výška hladiny v potoku a nameraná hodnota sa porovnáva s štyrmi rôznymi limitmi. Pri prekročení akéhokoľvek limitu, stanica pošle varovnú správu.
Zrážkomerná stanica meria množstvo zrážok. Každých 5 minút stanica vyhodnocuje, či nebol prekročený limit. Stanica vyhodnocuje štyri limity. Úhrn zrážok za posledných 5 minút, 30 minút, 60 minút, 12 hodín. V prípade prekročenia limitu, stanica pošle varovnú správu.
Centrálna stanica je zvyčajne umiestnená na obecnom úrade v obci. Centrálna stanica je počítač na ktorom je spustený WinCentral a SQLView (Visualis) s nasledovnými funkciami:
 • WinCentral komunikuje s stanicami, sťahuje z nich dáta a varovania prekročenia limitov, kontroluje funkčnosť staníc
 • SQLView prezentuje namerané dáta
Stanice komunikujú s centrálou cez GSM vytáčané spojenie alebo cez rádiostanice.
Výhody a nevýhody týchto typov komunikácie:
Rádiostanice:
 • ak nie je v lokalite GSM sieť, jediná možnosť
 • na Slovensku nutnosť vybaviť povolenie pre komunikačné pásmo
 • nie je nutné platiť poplatky za prenesené dáta, ale možno sa platí poplatok za komunikačné pásmo
 • v prípade prekročenia limitov sa varovná správa pošle na centrálnu stanicu a centrála pošle varovné SMS na prednastavené telefónne čísla
GSM vytáčané spojenie:
 • nie je nutnosť vybavovať povolenie na komunikačné pásmo
 • nutnosť zriadiť SIM karty s dátovým číslom
 • platí sa za „prekomunikované“ minúty
 • musí byť v lokalite dostupná GSM sieť
 • v prípade prekročenia limitov sa varovná SMS správa pošle priamo na telefónne čísla
 • bez komunikácie cez centrálnu stanicu

Zrážkomerná stanica 1

Zrážkomerná stanica 2

Vodomerná stanica