Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Zmluvné podmienky

1.1 Tieto všeobecné podmienky pre predaj a ďalšie zmluvné podmienky spoločnosti ENVItech s.r.o., IČO: 31 413 498 majú výhradnú platnosť. Nezlučiteľné a odlišné podmienky objednávateľa sa nebudú brať do úvahy, pokiaľ spoločnosť ENVItech s.r.o. ako dodávateľ písomne nepotvrdí platnosť takýchto podmienok.

1.2 Všetky objednávky, zmluvy, dodatky k zmluvám a iné súvisiace deklarované zámery, ktoré sa vo výnimočných prípadoch oznamujú telefonicky alebo verbálne, sa stávajú záväznými momentom písomného potvrdenia oprávnenou osobou dodávateľa  zodpovednou za uzatvorenie zmluvy. Písomnou formou sa rozumie aj e-mailová forma..

 

 1. Spôsob a rozsah plnenia

2.1 Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH. Ceny uvedené v cenových listoch platia od vyznačeného dátumu a sú určené pre konečného užívateľa.

2.2 Ceny sú platné Ex work Trenčín. Ak nie je v potvrdení objednávky stanovené inak,  cena nezahŕňa prácu  a objednávateľ je  povinný uhradiť  akékoľvek  ďalšie náklady súvisiace s dopravou, poštovným a poistným.

2.3  Pokiaľ nie  je  v cenovom  liste  alebo  v cenovej  ponuke  určené  inak,  termín dodávky je 6 týždňov.

2.4 Pokiaľ nie je v cenovej ponuke určené inak, na produkty je poskytovaná záruka v dobe trvania 12 mesiacov od dátumu dodania. ENVItech s.r.o. sa zaručuje, že ňou  dodaný  tovar  je  počas  uvedenej  záručnej  doby  v súlade  so  všetkými príslušnými špecifikáciami a je bez závad na materiáli a práci.

 

 1. Zmeny v podmienkach dodania tovaru a poskytovania služieb

3.1 Objednávateľ môže požiadať o zmeny v zmluvných podmienkach týkajúcich sa dodávky tovaru a služieb v rámci prevádzkových možnosti dodávateľa, dodávateľ však s takýmito zmenami musí súhlasiť a príslušne ich ocení; v prípade nesúhlasu dodávateľa s takýmito zmenami platia pôvodne dohodnuté zmluvné podmienky.

3.2  Ak  sa  podklady  pre  cenovú  kalkuláciu  dohodnutého  tovaru  alebo  služieb zmenia  v dôsledku  zmien     v podmienkach  dodávaného  tovaru  alebo  služieb, dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu cien vyvolané takýmito zmenami. Pokiaľ zmena  v podmienkach   dodávky  tovaru   alebo  služieb   ovplyvní  iné   zmluvné podmienky, najmä konečný termín plnenia, zoberie sa táto skutočnosť do úvahy.

 

4.Dokumentácia

4.1 Objednávateľ poskytne dodávateľovi  dokumentáciu nevyhnutnú na uzatvorenie

zmluvy bezplatne a včas, pokiaľ takáto dokumentácia nie je všeobecne prístupná.

4.2 Dodávateľ je povinný zaobstarať všeobecne prístupnú technickú dokumentáciu, a špecifikáciu bez nároku na odplatu.

4.3   Pokiaľ   nebude  dohodnuté   inak,   zmluvné   strany      môžu   dokumentáciu

archivovať, kopírovať a využívať za účelom plnenia zmluvy.

 

 1. Práva priemyselného vlastníctva a autorské práva

5.1 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné všetky obchodné tajomstvá a komerčné a technické poznatky týkajúce  sa predmetného obchodu, ktoré  nie  sú  všeobecne  známe  a ktoré  sa  dozvedeli  v priebehu  vzájomných obchodných rokovaní.

5.2  Autorské  právo,  design  a všetky  ostatné  práva  na  design  a výrobu  tovaru dodávaného dodávateľom. je a zostáva majetkom dodávateľa alebo jej dodávateľov a žiadne z práv neprechádza do vlastníctva objednávateľa

 

6.Prekážky v plnení a prerušenie plnenia

6.1  Ak  je  dodávateľovi  bránené  vo  výkone  práce,  v dôsledku  čoho  nebude dodržaný konečný termín plnenia, oznámi takúto skutočnosť objednávateľovi a navrhne mu čo najskôr nový konečný termín plnenia bez dodatočných sankcií.

6.2 Čas (termín) plnenia je možné primerane predĺžiť, pokiaľ je prekážka na strane dodávateľa  zapríčinená  vyššou  mocou,  inými  okolnosťami  mimo  dosahu dodávateľa, štrajkami alebo povolenými protestmi zamestnancov. To isté platí, ak je rovnakým spôsobom bránené v plnení subdodávateľom alebo iným subjektom.

6.3  Len  čo  okolnosti  spôsobujúce  prekážky  v plnení  pominú,  dodávateľ  znovu obnoví plnenie bez zbytočného odkladu, pričom túto skutočnosť oznámi objednávateľovi.

 

7.Spôsob dodávky a doprava

7.1 Ak objednávateľ hradí dopravné náklady osobitne, dodávateľ tieto ocení osobitne.

7.2 Každá zásielka bude obsahovať dodací list. Dodacie listy na tovar, ktorý sa dodáva samostatne formou čiastkového plnenia, budú označené postupným číslovaním.

7.3 Dodací list a v prípade osobitnej dohody aj expedičný list bude obsahovať: dátum a číslo písomnej objednávky, číslo a dátum vydania dodacieho listu a všetky informácie o type, veľkosti a cene  zásielky spolu  s poradovými číslami položiek uvedenými v písomnej objednávke a číslo faktúry, ku ktorej dodací list patrí, spolu s odkazom na tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

8.Oneskorené plnenie a neplnenie zo strany dodávateľa

8.1  V prípade  oneskoreného  plnenia  a neplnenia  zo  strany  dodávateľa,  platia zákonné ustanovenia pokiaľ ďalej nie  je uvedené inak.

8.2   V prípade   zodpovednosti   dodávateľa   za   omeškanie   v plnení   alebo   za neplnenie, jeho zodpovednosť za náhradu škody  nezahŕňa aj dodatočné výdaje, ktoré objednávateľovi vznikli v dôsledku náhradného tovaru vrátane neočakávaných nákladov a všetkých úrokových bremien.

 

 1. Zrušenie zmluvy objednávateľom

9.1 V prípade odstúpenia od  zmluvy, finančné prostriedky za dodaný tovar a služby pokiaľ ich objednávateľ používa, sa vysporiadajú na báze dohodnutých cien alebo ako percentuálna časť celkového množstva dohodnutého tovaru a služieb na báze dohodnutých cien. Nepoužitý tovar a služby budú vrátené dodávateľovi na náklady objednávateľa

 

 1. Oneskorené plnenie alebo neplnenie zo strany objednávateľa, zrušenie zmluvy dodávateľom

10.1  V obidvoch  prípadoch  oneskoreného  plnenia  alebo  neplnenia  zo  strany objednávateľa  buď  ako  dlžníka  alebo  ako  veriteľa  platia  zákonné  ustanovenia pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

10.2  V otázke  platobných  záväzkov  je  objednávateľ  v omeškaní  po  uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 Ak objednávateľ nesplní niektorý zo zmluvných záväzkov, dodávateľ môže stanoviť objednávateľovi primeraný termín na  splnenie požadovaných  záväzkov s tým, že si vyhradzuje právo na okamžité odstúpenie od zmluvy, ak objednávateľ do stanoveného termínu svoje záväzky nesplní.

V prípade  odstúpenia  od  zmluvy  sa  finančné  prostriedky  za  dodaný  tovar a služby vysporiadajú na báze dohodnutých cien. V ďalších otázkach je dodávateľ oprávnený  požadovať  primeranú  náhradu,    vrátane  náhrady  za  ušlý  zisk,  a zmluvnú pokutu.

 

 1. Zodpovednosť za kvalitu výrobku

11.1  Pokiaľ  je  dodávateľ  zodpovedný  za  škody  súvisiace  s kvalitou  výrobku, objednávateľ je povinný bezodkladne do 3 dní informovať dodávateľa o uplatnení takýchto nárokov, inak zodpovednosť zaniká.

 

 1. Zmluvná pokuta

12.1 Za porušenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy môže byť medzi zmluvnými stranami dohodnutá zmluvná pokuta, a to uvedením buď v zmluve, alebo v dodacom liste.

12.2 Uplatnenie zmluvnej pokuty nevylučuje uplatnenie nárokov na náhradu škody.

12.3 Zmluvná pokuta sa určí s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej

povinnosti.

 

 1. Výhrada vlastníckeho práva

13.1  Dodaný  tovar  je  až  do  úplného  uhradenia  fakturovanej  sumy  majetkom dodávateľa.

13.2 Objednávateľovi sa zakazuje predaj, alebo akákoľvek iná manipulácia s dodaným tovarom, vrátane jeho zničenia až do úplného uhradenia fakturovanej sumy.

 

 1. Prechod nebezpečenstva škody na tovare / Zodpovednosť za nezhody tovaru

 

14.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa po prevzatí dodávky  a pokiaľ  nebude  dohodnuté  inak,  prechod  nebezpečenstva  škody  na tovare sa riadi zákonnými ustanoveniami.

Ak sa dodávka hotových výrobkov alebo služieb z dôvodu na strane objednávateľa oneskorí (presiahne dátum uvedený v zmluve) a pokiaľ nebude určený iný dátum dodávky, objednávateľ preberá nebezpečenstvo škody na tovare za celé obdobie oneskorenia dodávky.

14.2  Za  prevzatie  sa  považuje  písomné  potvrdenie  prevzatia  tovaru  dodacím listom..  Ak  je  dodaním  tovaru  s nezhodami  zmluva  porušená  nepodstatným spôsobom,  môže  objednávateľ  požadovať  buď  dodanie  chýbajúceho  tovaru a odstránenie ostatných nezhôd tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny. O konkrétnom spôsobe nápravy rozhoduje dodávateľ

14.3 Ak je dodaním tovaru s nezhodami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:

–    požadovať odstránenie nezhôd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie nezhôd,

–    požadovať odstránenie nezhôd opravou tovaru, ak sú nezhody opraviteľné,

–    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,

–    odstúpiť od zmluvy

 

O konkrétnom spôsobe nápravy rozhoduje dodávateľ

 

14.4 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, za prevzatie sa považuje okamih, kedy objednávateľ  tovar  prevzal  a pri  službách  sa  prevzatie  považuje  okamihom podpísania protokolu o poskytnutí služby.

14.5 Predchádzajúce ustanovenia platia aj v prípade prevzatia časti tovaru alebo služieb.

14.6 Tovar bude prevzatý na mieste určenia dodávky pokiaľ nebol dohodnutý iný preberací postup

14.7 Objednávateľ skontroluje tovar po prevzatí zistenia nezhôd, tieto oznámi bez zbytočného odkladu dodávateľovi.

 

 1. Záruka a záručná doba

15.1 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ ručí za to, že od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa alebo prevzatia tovaru objednávateľom bude tovar alebo služby počas obdobia 12 mesiacov spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel (v dokonalom stave a bude slúžiť svojmu  účelu).  Záručná  doba  bude  predĺžená  o také  časové  obdobie,  počas ktorého sa chybný tovar alebo služby nemohli používať v súlade so zmluvnými podmienkami a z dôvodov na strane dodávateľa. Predĺžená záručná doba však nesmie byť dlhšia ako pôvodná. Uvádzaná záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodnou inštaláciou (inštalácia, ktorú nezabezpečuje spoločnosť),údržbou, požiarom, v vplyvom iných vonkajších faktorov, nedbalosťou, nesprávnym zaobchádzaním alebo konaním, ktoré nie je v súlade so zaškolením a inštrukciami poskytnutými spoločnosťou ENVItech s.r.o. Vyššie uvedená záruka sa  nevzťahuje  na  spotrebný materiál,  ale  na  výmenu  alebo  opravu  tovaru  len v pôvodnej záručnej dobe.

O takýchto nezhodách bude objednávateľ informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

15.2 Miesto plnenia záruky je : ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín

15.3  V prípade výskytu nezhody, ktorá sa objavila v priebehu záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať buď odstránenie nezhody v primeranom čase alebo výmenu tovaru a služieb, prípadne požadovať zľavu z kúpnej ceny. O konkrétnom spôsobe nápravy rozhoduje dodávateľ.

15.4 Bližšie podmienky záruky upravujú Všeobecné záručné podmienky spoločnosti ENVItech s.r.o.

 

 1. Fakturácia

16.1 Dodávateľ si účtuje ceny za svoj tovar a služby overiteľným spôsobom. Za týmto účelom pripraví faktúru, v ktorej:

–     rozpíše   dodaný   tovar   alebo   poskytnuté   služby   podľa   textu   a informácií uvedených   v písomnej   objednávke   v jednotlivých   položkách   podľa   kusov a množstva,

–     v prípade potreby splní aj ďalšie zmluvné požiadavky týkajúce sa platobných podmienok ( fakturačných formulárov),

–    zdokumentuje typ a rozsah plnenia prostredníctvom štandardných dokladov.

16.2 Faktúra (daňový doklad) bude vyhotovená na adresu uvedenú v objednávke. Faktúru (daňový doklad) možno vystaviť najskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a najneskôr 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia.

 

 1. Platba

17.1 Faktúra bude uhradená až po ukončení zmluvného plnenia. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, termín splatnosti začína prvým dňom po vystavení faktúry.

17.2 Termín splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Pri určovaní, či bola platba uskutočnená včas je rozhodujúci deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet.

17.3 Pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi je možné postúpiť tretej strane bez súhlasu objednávateľa; ďalšie postúpenie pohľadávok novým veriteľom nie je vylúčené.

17.4  S postúpenou  pohľadávkou  prechádza  aj  jej  príslušenstvo  a všetky  práva s ňou spojené.

17.5 Objednávateľ je povinný zaslať dodávateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia o postúpení pohľadávok.

17.6  Pokiaľ  nie  je  dohodnuté  inak,  platia  zákonné  ustanovenia  o postúpení pohľadávok.

 

 1. Použité právo, jazyk a spory

18.1 Zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Konvencia Spojených národov z 11. apríla 1980 o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa neaplikuje. Jazykom zmlúv a rokovaní je slovenčina.

18.2 Spory zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním. Pokiaľ v sporných otázkach nedôjde k dohode, budú riešené súdom, ak nebude v zmluve dohodnuté inak ( napr. rozhodcovské konanie). Príslušnosť súdu sa bude spravovať platnými ustanoveniami Občianského súdneho poriadku.

 

Vydal :                    ENVItech s.r.o.

Dátum vydania :    01.01.2022

 

Vypracoval :           Ing. Michal Urda

Schválil :                Ing. Karol Hrdina