Všeobecné záručné podmienky

 

1. Pokiaľ nie je v cenovej ponuke určené inak, na produkty je poskytovaná záruka v dobe trvania 12 mesiacov od dátumu dodania. ENVItech r.o. sa zaručuje, že ňou dodaný tovar je počas uvedenej záručnej doby v súlade so všetkými príslušnými špecifikáciami potvrdenými pri prevzatí tovaru zákazníkom a je bez závad na materiále a práci.

 

2. Záručná doba začína dňom odovzdania tovaru objednávateľovi na základe podpísaného preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu. Tým tiež prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na objednávateľ

 

3. Miestom plnenia záruky je sídlo dodávateľa, ak nie je dohodnuté ina

 

4. Dodávateľ sa zaručuje, že ním dodávaný tovar je v súlade so všetkými príslušnými špecifikáciami a je v čase odovzdania bez závad. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodnou inštaláciou (v prípade inštalácie, ktorú nevykonáva dodávateľ), údržbou, požiarom, vplyvom iného vonkajšieho faktora, nedbanlivosťou, nesprávnym zaobchádzaním alebo konaním, ktoré nie je v súlade so zaškolením, radou, či inštrukciou poskytnutou dodávateľom, alebo manuálom k zariadeniu. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný a prevádzkový materiál, ale iba na výmenu alebo opravu tovaru v pôvodnej záručnej dobe. Dodávateľ nie je zodpovedný za priamu stratu alebo poškodenie spôsobené kupujúcemu poruchou tovaru, ani za škodu nepriamu, či následnú, vrátane straty príjmov, ziskov, kontraktov, produkcie, obchodu, predpokladaných úspor, dobrej povesti či mena, akokoľvek zapríčinené.

 

5. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, poškodenie alebo zničenie tovaru spôsobené vyššou mocou. Vyššia moc vystihuje okolnosti, ktoré majú vplyv na tovar, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a po

 

6. Záruka neoprávňuje na uplatnenie nároku na spätné odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo zníženie kúpnej ceny. Ak bude oprava dvakrát neúspešná, môže objednávateľ požadovať, aby prevedením opravy bol poverený výrobca.

 

7. Záruka zaniká v prípade porušenia ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na tovar sú a slúži na zabránenie neoprávnenej manipulácii s tovarom. U programového vybavenia sa záruka nemôže uplatniť, ak bolo programové vybavenie alebo dáta poškodené inštaláciou iného programového vybavenia objednávateľom, alebo počítačovým vírusom.

 

8. O uplatnení záruky bude objednávateľ  informovať  dodávateľa  bez  zbytočného odkladu a písomnou formou.

 

9. Pre dodaný tovar sú stanovené povinné platené servisné prehliadky s pevnými intervalom 6 mesiacov, označované tiež ako preventívne prehliadky. Odporúčaná doba pre vykonanie servisnej prehliadky je interval mesiacov apríl až jún a september až november. Náplň servisné prehliadky vychádza z podmienok a odporúčaní výrobcu. Záručnú prehliadku smie vykonávať iba výrobcom autorizované servisné stredisk

 

10. Dodávateľ sa zaväzuje v záručnej dobe odstraňovať všetky záručné vady. Vada tovaru sa považuje za záručnú vadu, ak nepreukáže dodávateľ opa Dodávateľ sa zaväzuje reagovať na písomne oznámenú závadu počas záručnej doby najneskôr do troch pracovných dní od nahlásenia vady dodávateľovi. Testované budú len funkcie uvedené v popise závady. Oznámenie závady musí obsahovať výrobné číslo tovaru a detailný opis charakteru závady (v prípade, že toto nie je obsahom oznámenia závady, vyhradzuje si dodávateľ právo účtovať rozumnú sumu za vyšetrenie prístroja).

 

11. V prípade, že  je  oznámená  závada  tovaru,  ktorý  dodávateľ  inštaloval,  a objednávateľ požaduje opravu na mieste, dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať si  návštevu  svojho  servisného  technika  na  opravu  alebo  výmenu  na  základe svojho hodinového a kilometrového tarifu platného v čase oznámenia závady.

 

12. Záruka za vady  môže  byť  uplatnená  len  ak  nedošlo  k  porušeniu  pravidiel  o prevádzke,  uvedených  v  manuáli  k zariadeniu  zo  strany  objednávateľa  alebo obsluhy. V prípade poškodenia zariadenia alebo jeho časti zo strany objednávateľa, zodpovedá objednávateľ za všetky náklady spojené s reklamáciou a opravou v dobe záruky. Ako závada sa neuznáva poškodenie vzniknuté zanedbanou povinnou údržbou a na škody spôsobené podľa bodu

 

13. Záručná lehota sa predlžuje o dobu od uznania záručnej vady dodávateľom do jej odstránenia. O vykonanie záručnej opravy vyhotoví dodávateľ písomný protoko K prácam zahrnutým do záruky patria tiež skúšky, meranie a nastavovanie, ak je ich vykonávanie potrebné v súvislosti s odstraňovaním škôd spadajúce do záruky, nie však výrobcom predpísané alebo doporučené údržbové, kontrolné, čistiace alebo ošetrovacie práce.

 

14. Záruka sa nevzťahuje na súčasti, ktoré je možné označiť za spotrebné, alebo ako prevádzkový materiá Záručná doba sa nevzťahuje na súčasti zariadenia, u ktorých je výrobcom stanovená kratšia životnosť, než je záručná doba uvedená v bode 1 všeobecných záručných podmienok. U takýchto súčastí je za záručnú dobu považovaná doba životnosti stanovená výrobcom.

 

15. Záruka na nové náhradné diely (súčasti) je rovnaká ako v prípade dielov nového tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadné a neopraviteľné súčasti za iné, ak neovplyvnia funkčnosť zariadeni

 

16. Odovzdaním zariadenia podľa bodu 2. sa má za to, že dodávateľ na základe preskúmania funkčnosti a vonkajšej prehliadky zariadenia potvrdzuje nezávadný stav všetkých častí zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka. Ďalej potvrdzuje, že zariadenie objednávateľovi odovzdal spolu s jedným vyhotovením všeobecných obchodných podmienok   a všeobecných   záručných   podmienok   spoločnosti ENVItech r.o.

 

17. Objednávateľ preberajúci záruku svojím podpisom preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu potvrdzuje voči dodávateľovi správnosť vyššie uvedených údajov a prevzatie vyššie uvedených dokladov. Záručné podmienky v tejto podobe sú platné pre všetky dodávky tovaru, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

 

18. ENVItech nezodpovedá za žiadne poplatky alebo clá v súvislosti s presunom zariadeni. Presun zariadenia môže podliehať exportnej kontrole niektorých krajín.

 

19. Dodávateľ si vyhradzuje     právo     na     zmeny     týchto     podmienok     bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Vydal :                   ENVItech s.r.o.

 

Dátum vydania :    01.01.2022

 

Vypracoval :           Ing. Michal Urda

 

Schválil :                 Ing. Karol Hrdina