STN EN ISO 9001:2016

23.1.2018 naša spoločnosť úspešne obhájila počas recertifikačného auditu funkčnosť systému manažérstva kvality. Počas auditu, ktorý vykonala celosvetovo uznávaná certifikačná organizácia TUV SUD Slovakia, sme preukázali plnenie všetkých požiadaviek novej aktualizovanej normy STN EN ISO 9001:2016. V záverenčnom zhodnotení auditu obaja audítori konštatovali, že systém riadenia, výroby, poskytovania služieb a všetkých podporných činností a procesov je…

Dodávka EAPM2

Koncom kalendárneho roka 2017 sme odovzdali do užívania nášmu klientovi – Žilinská teplárenská, a.s. monitorovaciu zostavu EAPM2. Zostava EAPM2  sa používa ako prenosné zariadenie pre kontinuálny monitoring prachu frakcie PM10 a PM2,5. Toto zariadenie okrem daných frakcií prachu súčasne zaznamenáva aj meteorologické veličiny (rýchlosť a smer vetra, atmosférická teplota, relatívna vlhkosť, atmosférický tlak) z odberového miesta počas monitoringu. Všetky…