WinModim

Havarijný systém WinMODIM Expert v. 5

 

WinMODIMEXPERT je určený pre zobrazenie, interpretáciu a predpovedanie dát z monitoringu úniku nebezpečných látok v reálnom čase.

Jeho hlavnou úlohou je napomáhať pri riešení krizových situáci pri úniku nebezpečných látok a poskytovať operátorovi dostatok informacií pre rozhodovanie v záujme ochrany zdravia a majetku občanov.

Jadrom systému je kombinácia niekoľko matematických modelov automaticky volených podľa vopred stanovených kritérií.

Výsledky výpočtov sú následne zobrazováné do digitálnej mapy s podporou vektorových grafických nástrojov.

Popis

Základné vlastnosti:

• Snímanie a vyhodnocovanie sledovaných veličín priamo v prevádzke
• Integrácia snímaných dát – analogové vstupy a výstupy, digitálne vstupy a výstupy do datového koncentrátoru WINImag)
• Univerzálna konfigurácia snímačov
• Variabilita výstupov (možnosť pripojenia sirén, semafórov, blokačných zariadení) a ích univerzálne
• programovanie
• Pripojenie meteorologických snímačov
• Posielanie dát na nadradený systém ModimExpert a ModimExpert_Terminal (neobmedzený počet) cez PC LAN
• Archivácia nameraných dát a událostí
• Vyhodnocovanie sledovaných veličín na nadriadenom pracovisku
• Možnosť dozoru na terminálových pracoviskách

 

Dátový koncentrátor WinImag

Data sú koncentrované v monitorovacom systému v pravidelných intervaloch. V týchto intervaloch MODIM EXPERT zobrazuje detekované koncentrácie, technologické parametre a smer prúdenia predpokladaných únikov tak, aby mala obsluha informácie o predpokladanom mieste ohrozenia. Vyhodnocovanie koncentrácií sa robí pri každej zmene dát, podľa dopredu stanovených podmienok. Východiskom sú limity pre toxicitu, technologické limity provádzky a meteorologické limity. Pre každú prevádzku sú stanovené vlastné kritéria, na základe ktorých je automaticky generovaný signál „UPOZORNENIE“ a „HAVÁRIA“.

 

Ďalšie možnosti:

• Pasquill Giffordova formula rozptylu
• Parametre rozptylu pre 6 kategorií stability atmosféry a režím typický pre mestskú zástavbu a venkovskou krajinu
• Východiskovým bodom pre výpočet sú údaje z detektoru a rozptylové podmienky v atmosfére
• Transformácia údajov získaných z detektora do rozptylovej mapy pomocou matematického modelu
• Funkčnosť modelu i pri nasýtení detektorov – výpočet rozptylu ťažkého plynu SLAB.
• Vstup údajov o meteorologickej situácii v reálnom čase a rozsahu havárie podľa havarijného plánu a rizikovej analýzy.
• Výstupné predpovede koncentrácie na sledovanom mieste
• Možnost výberu obzvlášť dôležitých miest, zvýšené riziko ohrozenia osôb, časové údaje o presahu událostí a kombinovaný výber rizikových scénárov podľa rizikovej analýzy.
• Trvalé predpovede rozptylu nebezpečných látok v okolí prevádzok.

 

Požiadavky na HW:

• OS Windows 7/10
• CPU Min. 3 GHz DUAL CORE INTEL i3, Doporuč. QUAD CORE INTEL i5
• RAM Min. 4 GB, Doporuč. 8 GB
• Grafická karta 16 GB RAM, 256 bit, HDD 250 GB SATA III 6 GBit / s, 7200 RPM