Emisná meracia stanica – softvéry používané pre emisné meracie systémy, inštalované priamo na merací PC v emisnej meracej stanici.

 

Je to súbor softvérov a aplikácií, ktoré zabezpečujú na danom PC zber dát z meracích zariadení, prístrojov a snímačov v celom emisnom systéme, spracovanie týchto dát, ich archiváciu. Tieto dáta nebývajú zväčša prenášané na nadradený systém, ale prezentujú sa priamo na mieste. Zároveň sa vytvárajú aj záznamy a protokoly pre legislatívne účely.

WinEmag                                                                                                                                        
Štandardná verzia, snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase, výpočet priemerov a ďalších funkcií z meraných veličín a stavov, archivácia -ukladanie do databáz, spracovanie údajov podmienené podľa stavov prevádzky emisných zdrojov
WebEmag
Voliteľná verzia WinEmagu s web nadstavbou
SQLView
Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
Visualis
Zobrazovací a spracovateľský softvér novej generácie nad údajmi z merania imisií, priemery a kalibrácie, technologické údaje
ENVIBase2_1
Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov
ADV4000
Ovládače pre pripojenie zariadení Advantech ADAM
ENVIreports
Softvér pre generovanie všetkých typov protokolov z meraní emisií v HTML formáte podľa legislatívy pre kontinuálny monitoring
PDFCreator
Softvér pre konverziu protokolov do PDF formátu
PHP ViewEmis
Súbor PHP aplikácií pre web-prezentáciu dát z protokolov
CCopyData
Súbor softvérovej podpory pre prenos protokolov na www-servery
HTMLView
Web-aplikácia pre zobrazovanie protokolov na webe
ENVIWeb
Súbor PHP aplikácií pre zobrazovanie dát na intranete