Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 10. február 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

ENVItech s.r.o. s.r.o
Janka Kráľa 16
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Slovensko
E -mail: envitech@envitech.sk
Telefónne číslo: +421 32 656 35 11
IČ DPH: SK 2020383959

Právny zástupca (zástupcovia) ENVItech s.r.o. s.r.o:

Ing. Radoslav Bernát

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register pod licenciou alebo registračným číslom:

Vložka číslo: 309/R

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.